Azlığın istemiyle genel kurul toplantısının ertelenmesi gerekçesine dayalı genel kurul kararının iptaliAzlığın istemiyle genel kurul toplantısının ertelenmesi gerekçesine dayalı genel kurul kararının iptaliEski TTK zamanında

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi E:2013/8028 K:2014/13660
 • 6762 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gerekir. Dairemizin yerleşmiş içtihatlarına göre (11.Hukuk Dairesi, 01.12.1992 tarih 5600/11038 E.K. sayılı ilamı, 13.10.2003 tarih 2588/9174 E.K. sayılı ilamı) TTK’nın 377. maddesi hükmü uyarınca sadece bilançonun ve bunun ayrılmaz cüzü niteliğinde bulunan gündem maddeleri ertelemeye tabidir. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili kararlar TTK’nın 377. maddesinde öngörülen bilanço görüşmeleri ile ilgili değildir.
 • Dava, davalı şirkette azlık paya sahip davacının 6762 sayılı TTK’nın 377. maddesi hükmü uyarınca bilanço görüşmelerinin ertelenmesi talebi dikkate alınmayarak yapılan genel kurullarda alınan kararların iptali istemine ilişkindir.

Yeni TTK ile

Yönetim kurulu üyelerinin seçimi - Yönetim kurulu üyelerine ücret takdiri - Şirket ile işlem yapmasına izin

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2019/800 Esas,2020/3961 K.
 • davacıların birlikte %16,67 oranında payla azlık haklarına sahip oldukları, her bir davacının ayrı ayrı %10 pay sahibi olmasının gerekmediği, bilanço onaylanmadıkça
 • aynı bilanço ile ilgili olarak yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi mümkün bulunmadığından 2. maddenin finansal tabloların müzakeresi ve bağlı konular kapsamında olduğu,
 • 6102 sayılı TTKnın 413/3 maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçiminin finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayıldığı,
 • bilanço görüşmeleri ertelenmesine rağmen mevcut yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilerek ücret takdirinin finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili bulunmakla finansal tabloların müzakeresi ertelendiğine göre, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücret takdirine ilişkin maddelerin görüşülmesinin de ertelenmesi gerektiği,
 • TTKnın 420 m. uyarınca finansal tabloların görüşülmesinin ertelendiği bir genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapma izni yönünden alınan kararın bilanço görüşmeleriyle ilgili olması nedeniyle ilgili gündem maddesinin karara bağlanmasının doğru olmadığı, TTKnın 395.ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesinin davacıların 2.016.667 red oyuna karşılık diğer ortakların 10.083.333 olumlu oyu ile kabul edildiği, bu maddenin oylanmasında TTKnın 436/1 m. gözönünde bulundurulduğunda %66,667 hisse sahibi YK üyesi ... dışında ki YK üyeleri için izin verilmesine ilişkin karar yeterli nisapla alınmış ise de, esasen yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi kararı bilanço görüşmeleriyle ilgili bulunduğundan görüşülmesi ertelenmesi gereken bir gündem maddesi olduğundan, tüm yönetim kurulu üyeleri açısından da alınan kararın bilanço ile ilgili sayılması karşısında bilanço görüşmelerinin ertelendiği bir toplantıda alınmaması gereken kararlardan olduğu

Finansal tablolar -  bilanço ve gelir tabloları- yönetim kurulunun ibrası - şirket kârının dağıtılmaması - müdürlerin ücretinin belirlenmesi

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2019/5000 Esas,2020/3074 K.
 • TTK 420 maddesindeki emredici nitelikteki düzenlemeye göre, genel kurulun erteleme konusunda takdir hakkı bulunmamakta olup, genel kurul kararları ile pay sahiplerinin bilgi alma hakkını engelleyecek nedensellik bağının bulunma şartı ve azınlığın da erteleme istemine gerekçe gösterme zorunluluğu bulunmamakta, davacının %33 pay oranı ile şirket azlık hakkına sahip ortak sıfatı ile genel kurulda oylamalara katıldığı, finansal tablolar görüşülmeye başlanmadan önce genel kurulun ertelenmesini talep ettiği ve genel kurulda alınan bütün kararlara olumsuz oy kullanarak TTKnın 446. maddesine uygun olarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına yazdırdığı, emredici yasal düzenlemeye rağmen genel kurulda davacının genel kurulun ertelenmesi istemi reddedilerek
 • finansal tabloların;
 • bilanço ve gelir tablolarının
 • ve buna bağlı yönetim kurulunun ibrası,
 • şirket kârının dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulması,
 • müdürlerin ücretinin belirlenmesine ilişkin gündem maddeleri görüşülerek oylanması doğru olmayıp, mahkemece bu nedenle bu gündem maddelerinde alınan kararların iptaline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiş,
 • ancak; yönetim kuruluna şirket müşterilerinden ve verilen avanslardan vadesi geçmiş alacaklar için hukuki işlem başlatılması için yetki verilmesi ilişkin 7 nolu gündem maddesi TTKnın 420. maddesinde gösterilen finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular kapsamında bulunmadığı, bu nedenle, mahkemece genel kurulun yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine dair 7 nolu gündem maddesi iptal edilmemesi gerekirken

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E:2016/5118, K:2017/4360

 • Genel kurulun 5. maddesiyle, yönetim kurulu üyelerinden Başkan K.'na aylık 4.000 Avro net, yönetim kurulu üyeleri İn ... ile...i'ye aylık ayrı ayrı 3.000 Avro net ücret ödenmesine davacı vekilinin 90.943 muhalefet oyuna karşılık 366.057 kabul oyuyla çoğunlukla karar verilmiştir. Finansal tabloların müzakeresi ile buna bağlı olan yönetim kurulunun seçimine ilişkin davalı şirketin genel kurulunun 4.maddesinin görüşülmesinin de ertelenmesi gerektiği nazara alındığında, genel kurulun 5. maddesinde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin isimleri zikredilmek suretiyle her birine aylık ücret belirlendiğinden, ismen yapılan bu belirlemenin yönetim kurulunun seçimi maddesi ile bağlantılı bulunduğu kabul edilmelidir. Bu nedenle yönetim kurulu başkan ve üyelerine huzur hakkı verilmesine ilişkin maddenin de ertelenmesi gerekirken

Denetçi tayini

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi E:2015/6567 K:2016/674
 • genel kurul toplantısının gündem maddelerinin finansal tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresi olduğu, davacıların şirkette azlık sıfatına sahip olup genel kurul toplantısının ertelenmesini talep ettikleri
 • 6102 sayılı TTK denetçiyi organ olmaktan çıkarmış olsa dahi TTK'nın 399. maddesi gereğince denetçi, şirket genel kurulunca seçilecek ve yönetim kurulu gecikmeksizin seçilen denetçiyi ticaret siciline tescil ettirecektir. Bu durumda, mahkemece, TTK'nın 399. ve 400. maddeleri gözetilerek ve genel kurul tarafından seçilen denetçinin kanunda belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken,

Sadece okunması

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E:2014/9194, K:2014/16569
 • 6102 sayılı TTK'nın 420. maddesinde finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların...
 • Davaya konu genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağından; davacı tarafından iptali istenilen 3 nolu bentte yönetim kurulu faaliyet raporunun, 4 nolu bentte bilanço ve kar-zarar hesaplarının ve 5 nolu bentte denetçi tarafından hazırlanan raporun okunduğu ve bu bentler uyarınca iptal davasının konusu olabilecek bir kararın alınmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece bahsi geçen bentlerde iptal davasının konusunu oluşturacak nitelikte bir karar alınmadığı hususu gözetilmeden bu bentler yönünden de davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

 Iı - gündem -413Madde 413- (1) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
(2) Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır.
(3) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır.

 İlgili Kararlar

Bu maddenin 6762 sayılı kanundaki karşılığı;
6762 Sayılı Kanun 369.maddesi

Madde 369 - Umumi heyeti toplantıya davete dair olan ilan veya davet mektuplarında gündemin gösterilmesi lazımdır. Esas mukaveleye göre umumi heyetin muayyen zamanlarda yapacağı adi toplantı gündemine şunlar konur:
1. İdare meclisi ve murakıplar tarafından verilen raporların okunması;
2. Şirketin bilanço ve kar zarar hesabını ve kazancının dağıtılması hakkındaki tekliflerin tasdiki veya değiştirilecek şekilde kabul yahut reddi;
3. İdare meclisi azalariyle murakıpların ücret ve aidatları mukavelede muayyen değilse tayini;
4. Müddetleri sona ermiş olan idare meclisi azalariyle murakıpların tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri;
5. Lüzumlu görülen sair hususlar.
Gündemde gösterilmiyen hususlar müzakere olunmaz.