İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, takip talebiİpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, takip talebi

Takip talebinde bulunması gereken unsurlar

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E:2015/20078, K:2015/30852

 Takip talebi : -148Madde 148 -
(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/68 md.)

Taşınmaz ipotek alacaklısı, yetkili veya taşınmazın bulunduğu yer icra dairesine elindeki ipotek belgesinin akit tablosunun tapu idaresince verilmiş resmi bir örneğini ibrazla alacağın miktarını bildirir ve 58 inci maddeye göre takip talebinde bulunur.

 Takip talebi ve muhtevası: -58

Madde 58 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/30 md.)
(Değişik fıkra :02/07/2012-6352 S.K./9.md.) Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda yapılır.
Talepte şunlar gösterilir:
1. (Değişik bent :02/07/2012-6352 S.K./9.md.) Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap bilgileri; varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası; şöhret ve yerleşim yeri; alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri (Yerleşim yeri gösteremezse icra dairesinin bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır.);
2. (Değişik bent :02/07/2012-6352 S.K./9.md.) Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yeri;
Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı, biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yerleri;
3. (Değişik bend: 17/07/2003 - 4949 S.K./12. md.) Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi;
4. Senet, senet yoksa borcun sebebi;
5. Takip yollarından hangisinin seçildiği;
Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir.
Alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere, talep ve takip masraflarına dair bedava ve pulsuz bir makbuz verilir.

Takip talebine eklenmesi gereken belgeler

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E:2016/14139, K:2016/16514
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E:2011/28667, K:2012/13170
Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2006/8628 K:2006/11307

    Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2015/9576 K:2015/12767

    • Bu durumda İİK'nun 150/ı maddesi uyarınca kredi kullanan asıl borçlu şirkete, kredi ilişkisi nedeniyle hesap özeti-ihtarname tebliğ edilmemiş olduğundan, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı değil ilamsız takip yapılabilir ve İİK.149/b maddesine göre örnek 9 ödeme emri gönderilmesi gerekir. Mahkemece, icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

İpoteğin niteliğine göre takip talebine eklenmesi gereken belgeler

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E:2015/20078, K:2015/30852
  • Takibe dayanak belgelerin ibrazı takip şartı olup fotokopi niteliğindeki belgeye dayanılamaz. Aslına uygunluğu takip açılırken yöntemince tasdik edilerek sunulmayan fotokopi, belge değildir. Anılan eksikliğin icra emri gönderilmesinden sonra icra mahkemesi aşamasında tamamlanması, icra emrini usule uygun hale getirmez.
  • Bu durumda, İİK 148 ve 150/ı maddeleri uyarınca dayanak belgelerin tasdikli suretleri ibraz edilmediğinden icra emrinin iptali gerekirken yazılı şekilde istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
İtirazın Kaldırılması - ilamsız icra takibi - ipotek akit tablosu - ilamlı icra takibi - teminat ipoteği - alacaklı banka - Takibin iptali - icra mahkemesi - icra dairesi - Borca itiraz - ÖDEME EMRI - icra emri - İİK
Yargıtay 11.Hukuk Dairesi E:2014/1738 K:2014/11505

Takip talebine aykırı işlem yapılması

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2011/4104 K:2011/20529

Takip talebinde borçlu olarak kimlerin gösterilmesi gerektiği

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2011/22428 K:2012/7571

Gemi alacaklısı hakkı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E:2014/4446, K:2014/11346

Takip talebindeki "tahsilde tekerrür olmamak üzere" talebi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2020/2083 Esas,2020/10081 K.

Faiz talebinin sonradan takibe eklenmesi

Yargıtay 8.Hukuk Dairesi E:2013/23750 K:2014/17085

Yabancı para üzerinden takip 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E:2015/18770, K:2015/22330