Genel kurul kararının, genel kurulun devredilemez yetkilerine aykırılık nedeniyle iptaliGenel kurul kararının, genel kurulun devredilemez yetkilerine aykırılık nedeniyle iptali
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi Esas: 2018/1144 Karar: 2021/397

Kooperatifler Yasasının 42/2.6 bendi uyarınca alınacak taşınmazların azami alım fiyatını, satılacak taşınmazların ise asgari fiyatını belirlemenin genel kurulun devredilemez yetkisinde olduğunu, genel kurul kararında ise alınacak taşınmazların azami alım fiyatını, yükleniciye satışı yapılacak taşınmazların ise asgari satış fiyatını belirleme yetkisinin yönetim kuruluna bırakıldığını,

Şirketine tahsis edilen bu dairelerin azami 150.000,00-TL olmak üzere ilgili belediyeden resmen alınacak rayiç bedele kadar yüklenici firmaya tahsis ve/veya satışınını yapılması konusundaki işlemlerin genel kurul adına en geniş yetki ile yürütmek üzere 8 red oyuna karşılık 20 kabul oyuyla yönetim ve tasfiye kuruluna oy çokluğu ile yetki verildiği anlaşılmaktadır. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 42. maddesi ve Yapı Kooperatifleri Ana Sözleşmesinin 23. maddesi; alınacak taşınmazın azami fiyatını, satılacak taşınmazın ise asgari fiyatını belirlemek genel kurulların devredemeyeceği görevleri arasındadır. Somut uyuşmazlıkta, davalı kooperatifin genel kurulu bu azami alış yetkisini belirlemesi gerekirken gündemin 7/b maddesi ile minimum alış değerini belirlemiş olmakla kanuna ve ana sözleşmeye aykırılık oluşturmuştur.Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E:2019/2226, K:2019/5000

Bölge Adliye Mahkemesince, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; şirket ana sözleşmesinde hakeme başvurulmayı gerektiren anlaşmazlıkların neler olduğunun somutlaştırılmadığı, 6102 sayılı TTK' nın 408/1-d maddesinin genel kurulun devredilemez yetkileri arasında olduğu, kar payı dağıtımı için genel kurulun kar dağıtılmaması yönündeki kararların iptalinin gerektiği, 2013 ile 2017 yılları arasında yapılan genel kurul toplantılarında alınan kararların kesinleştiği, davalının 2016 faaliyet yılındaki karın dağıtılmaması yönünde alınan 27.04.2017 tarihli genel kurul kararının iptali yönünde dava açtığı, tahkim itirazında bulunulması üzerine davanın usulden reddine karar verildiği, kararın kesinleştiği, 27.04.2017 tarihli genel kurul toplantısında alınan kararların da kesinleştiği, davalının 28.03.2017 tarihinde İstanbul 15 Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/297esas 2017/891 karar sayılı dosyasında kar payının tahsili yönünde dava açtığı, mahkemenin tahkim ilk itirazını kabul ederek davanın usulden reddine karar verdiği, kararın kesinleştiği, kar payı isteme hakkının, ancak genel kurulun bu yönde karar vermesine bağlı olduğu, genel kurul kararının iptali hususunda tahkim yoluna başvurulamayacağı, hakem kararında davalının talebinin, genel kurul kararının iptalini gerektiren kar payı istemine ilişkin olup, şirketin ana sözleşmesinde yer alan tahkim şartının bu tür uyuşmazlık açısından geçersiz olduğu, 6100 sayılı HMK' nın 439/2-a maddesi uyarınca uyuşmazlığın tahkime elverişli olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, hakem kararının iptaline karar verilmiştir.Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E:2016/12123, K:2018/4246

Ancak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'un 408/2-d. fıkrasında finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil kullanılmasına dair kararların alınmasının genel kurulun devredilemez yetkilerinden olduğu düzenlenmiştir. Şirket genel kurulu, şirket kar payının belirlenmesi ve dağıtımı konusunda tek yetkili organ olup, bu yetkisini yönetim kuruluna devretmesi de mümkün değildir. Genel kurul şirket karının ne zaman, ne kadar ve nasıl dağıtılacağına karar vermeye yetkili tek organdır. 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu'ndan farklı olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yönetim kurulunun genel kurula kar dağıtım önerisinde bulunma yetkisi yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri arasında sayılmadığı gibi yönetim kurulunun genel kurula kar dağıtım önerisinde bulunma yetkisine ilişkin bir hüküm de düzenlenmemiştir.

Somut olayda mahkemece, yapılan yargılama neticesinde 03/10/2013 tarihli genel kurulda şirket karının şirket bünyesinde bırakılmasına dair teklifin oy çokluğu ile reddedildiği, bu durumda şirket karının ortaklara dağıtılması gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de yapılan açıklamalar doğrultusunda şirket genel kurulunda zımnen kar dağıtım kararı alındığının kabul edilemeyeceği, şirket karının dağıtımı için genel kurulda açıkça kar dağıtım kararının alınması gerektiği hususları gözetilmeksizin davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir.Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E:2016/10141, K:2018/2779

genel kurul kararlarının iptali ile gerçek kârın tespiti ve kâr payı dağıtılmasını talep etmiş;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 408/...-d. fıkrasında finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil kullanılmasına dair kararların alınmasının genel kurulun devredilemez yetkilerinden olduğu düzenlenmiştir. Şirket genel kurulunun, şirket kâr payının belirlenmesi ve dağıtımı konusunda tek yetkili organ olmasına ve bu doğrultuda genel kurulda alınmış bir karar bulunmamasına rağmen, mahkemece yazılı şekilde her bir davacı için tespit edilen kâr payının davalıdan tahsiline karar verilmesi de doğru görülmeyip, bozmayı gerektirmiştir.Yargıtay 23.Hukuk Dairesi E:2014/9790 K:2015/7031

8. maddede genel kurulun devredilemez yetkilerinden olmasına rağmen yeni konut tiplerinin satışına karar verildiğini, bu maddenin de mutlak butlanla batıl olduğunu

2-Dosya kapsamından, dava konusu genel kurulun daire satışı ve yeni ortak alınmasına ilişkin gündemin 8. maddesinde alınan kararın oybirliğiyle alındığı anlaşılmıştır.

Bu durumda Dairemizce, Dairemiz ilamına 2. bent olarak ''2-Mahkemece gündemin 8. maddesinde alınan kararın oybirliğiyle alınmış olması, davacıların ret oyu kullanmamış olmaları karşısında, davacıların bu maddenin iptali için HMK'nın 114/2. maddesi yollamasıyla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 53. ve anasözleşmenin 38. maddesinde aranan ret oyu verilmiş olmasına ilişkin dava koşulunun gerçekleşmediği,

 

Genel kurulun görev ve yetkileri

TTK

Madde 408- (1) Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar alır.

(2) Çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez:

a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi.

b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.

c)

(Değişik bent: 26/06/2012-6335 S.K./22.md.)

Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması.

d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması.

e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi.

f) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.

(3) Tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır.