Esas sözleşme değişklikleri gerektiren konularda toplantı ve karar nisabıEsas sözleşme değişklikleri gerektiren konularda toplantı ve karar nisabıEsas sözleşmede sermaye artırımı için ağırlaştırılmış karar nisabı öngörülmesi

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi E:2013/15219 K:2014/5024

Davacı şirket esas sözleşmesinin 10. maddesinde, “Sermaye artırımı için şirket sermayesinin %72,5'ini temsil eden şirket hissedarlarının aynı yönde vereceği kararla şirket sermayesi artırılabilir. Şirket sermayesinin %72,5'ini temsil eden hissedarlar karar vermedikçe mevcut sermaye artırılamaz” hükmünün bulunduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar mahkeme karar gerekçesinde, şirket esas sözleşmesinde esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin olarak ağırlaştırılmış nisaba yer verilmediği gerekçesine değinilmişse de esas sözleşmenin 10. madde kapsamında özel bir durum olarak sermaye artırımı ile sınırlı olarak nitelikli çoğunluğa yer verilmiş olup, söz konusu orana uyulmazsızın alınan kararların geçerliliğinden söz edilebilmesi mümkün değildir. Zira değinilen madde hükmünün esas sözleşme değişikliği ile aşılabilmesi hali başlı başına sermaye artımındaki ağırlaştırılmış nisabı etkisiz kılacaktır.

Bu durumda, mahkemece, davaya konu uyuşmazlıkta, davacı şirket esas sözleşmesi kapsamında ağırlaştırılmış nisaba yer verildiği ve söz konu nisabın esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel madde ile aşılamayacağı


Esas sözleşmede ağırlaştırılmış karar nisabı öngören maddenin değiştirilmesi için gerekli nisap

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E:2014/13505, K:2015/10256

Davalı şirketin 2009 yılında tescil ve ilan edilen anasözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. maddesinin son cümlesinde “Genel Kurul'da % 65 hisseye sahip hissedarların olumlu oylarıyla yönetim kurulu üyelerinin seçileceği hükmünün düzenlendiği görülmektedir. Anasözleşme ortaklar arasında yapılmış bir sözleşme niteliğinde olup, uyulması zorunlu bulunduğundan, anasözleşmede öngörülen karar nisabını taşımadan alınan kararlar yoklukla sakat kararlardır. Dairemizin yerleşik içtihatlarında da kabul edildiği üzere anasözleşmede ağırlaştırılmış bir nisabın öngörüldüğü hallerde anasözleşmenin ilgili hükmünün değiştirilmesi mümkündür ancak bu değişiklik için de en az anasözleşme hükmünde öngörülen ağırlaştırılmış nisapta sermayeyi temsil eden çoğunluğun olumlu oyunun aranması gerekmektedir. Başka bir deyişle anasözleşmenin ağırlaştırılmış nisap öngören hükmü ancak yine o hükümde gösterilen nisaplara uyularak değiştirilebilir. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 06.09.2013 tarih, 2013/2111 E. 2013/15128 K., yine 06.12.2013 tarih, 2012/7227 E. 2013/22324 K. sayılı ilamı). Somut uyuşmalıkta yönetim kurulu seçimi için % 65 nisap arayan anasözleşme hükmünün değitirilmesi için de yine aynı nisap aranması gerekirken mahkemece bu husus gözden kaçırılarak % 57 nisapla bu hükmün değiştirilmesine dair kararın butlan şartları taşımadığına karar verilmesi hatalı olmuştur. Bu durumda mahkemece, anasözleşme ile kararlaştırılan ağırlaştırılmış nisaba uyulmasının zorunlu ve bu hükme uymamanın müeyyidesinin de yokluk olduğu kabul edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken


Esas sözşleşmede tüm ortaklara veto hakkının tanınması / kararların oybirliği ile alınması karının geçerliliği 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 43. Hukuk Dairesi Esas: 2020/1328 Karar: 2021/76

TTK 452 maddesi uyarınca genel kurul aksine sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde kanunda öngörülen şartlara uyarak ve müktesep , vazgeçilmez haklar gözetilerek esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir.TTK 421 maddesi uyarınca Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu alınacağı düzenlenmiştir. Kural olarak şirketlerde esas sözleşme değişikliğine ilişkin kararlarda oy çokluğu ilkesi geçerlidir. Ağırlaştırılmış nisap öngörülen haller kanunda açıkça düzenlenmiş olup,esas sözleşme hükümleri ile kanunda öngörülen ağırlaştırılmış nisap azaltılamayacak ise de bu nisabın artırılmasını yasaklayan emredici bir düzenleme de bulunmamaktadır. Öğreti de halka açık A.Ş lerde tüm ortaklara veto hakkının tanınmasına (yani kararların oybirliği ile alınması sonucunu doğuracak ) yönelik ana sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararlarının Anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı kararlar olduğu tartışmalı ise de davaya konu şirket halka açık olmayan 8 ortaklı bir şirkettir. Bu haliyle 12 nolu genel kurul kararı ile şirket ana sözleşmesinin 12. Maddesi ...Tüm Genel Kurul toplantıları, Şirket sermayesinin tamamını elinde bulunduran hissedarların veya bunların vekillerinin hazır bulunması sureti ile toplanır ve kararlar oybirliği ile alınır. şeklinde genel kurulun oybirliği ile toplanması ve kararların tamamının oybirliğiyle alınacağı yönündeki ana sözleşme değişikliği şirket ana yapısını bozacak mahiyette olduğu söylenemeyecek olup 12 nolu genel kurulu kararı yönünden butlanı gerektiren bir hukuka aykırılık bulunmadığı görülmüştür.