Bloglar

Hukuki Bloglar

Anonim şirketlerde genel kurul toplantı ve karar nisaplarına ilişkin kanun maddeleri


Bu yazıda anonim şirketlerde genel kurul toplantı ve karar nisaplarına ilişkin kanun maddeleri derlenmiştir.

Devamı

Oy oranına ilişkin kurallar gereği genel kurul kararlarının iptali


Oy çokluğuna ilişkin kurallar gereği genel kurul kararlarının iptali konusu çeşitli yargı kararları özetlenerek aktarılmıştır.

Devamı

Genel kurul kararının, genel kurulun devredilemez yetkilerine aykırılık nedeniyle iptali


Genel kurul kararının, genel kurulun devredilemez yetkilerine aykırılık nedeniyle iptali konusu çeşitli kararlar özetlenerek ele alınmıştır.

Devamı

Çin firmalarından alınan mallarda ayıp - Navlun - Tasarım


Çinli firmalardan alınan mallarda ayıp, navlun, tasarım hususu yargı kararları özetlenerek ele alınmıştır.

Devamı

Çağrısız genel kurulda hazurun cetvelindeki imzanın sahte olması


Çağrısız genel kurulda hazurun cetvelindeki imzanın sahte olmasın gerek genel kurul kararlarına etkisi gerekse genel kurul kararı ile seçilen yönetim kurulunun kararlarının geçerliliği ve cezai hususlara ilişkin karar özetleri bu yazımızda paylaşılmıştır.

Devamı

Yargıtay


İsmini çokça duyduğumuz da Yargıtay nedir, fonksiyonu ne, daireleri hangileridir, başkanı ve başsavcısı kimdir konuları bu yazıda ele alınmıştır.

Devamı

Emsal karar aramada başarı için neler yapılmalı?


Emsal karar bulmak dava kazanmak için büyük önem taşımakta. Yargıtay emsal karar arama , Danıştay emsal karar arama gibi emsal kararı bulmak ise uzmanlık ister. Bu uzmanlığı, Hukuk Work'te yapay zekaya yüklesek de sizin için doğru kararı bulmadaki ipuçlarını başlıklar altında bu makaledde anlattık.

Devamı

Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararlarının iptali


Genel kurul kararı ile esas sözleşme değiştirilebilir ise de bunun sınırları bu yazıda ele alınmaktadır.

Devamı

Genel kurul kararlarının esas sözleşmeye aykırılık nedeniyle iptali


Genel kurul kararlarının esas sözleşmeye aykırılık nedeniyle iptaline ilişkin kararlar bu yazımızda özetlenmiştir.

Devamı

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, takipten sonra yapılması gerekenler


Takip Talebi Üzerine Yapılacak İşlemler 1 Kiracılara Haber Verilmesi 2 Tapu İdaresine Haber Verilmesi 3 Satış Hazırlıklarına Başlanması 4 Taşınmazın İdare ve İşletilmesi

Devamı

Emsal karar , Yargıtay kararları nedir, ne işe yarar?


Hukuki sorunların çözümünde, önemli enstrümanlardan biri olan emsal karar nedir, ne işe yarar, bir karar ne zaman emsal teşkil eder, emsal karar uyulması zorunlu bir karar mıdır, çelişkili emsal kararlar olabilir mi, emsal kararlar değişir mi , emsal karar en kolay nasıl bulunur konu başlıkları bu makalede açıklanmaya çalışılacaktır

Devamı

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, takip talebi


Miktar olarak yüksek olsa da bu takip yolunda takip talebinde dahi hakkın elde edilmesini geciktirecek bir çok hata yapılabilmektedir. İşte bu hataların yapılmaması için yargı kararlarını derledik

Devamı

Ana para x Üst sınır ipoteğinin tanımları - farkları - kapsamları


Ana para ve üst sınır ipoteği anlatılırken bu farklığın hangi amaçlarla ortaya çıktığı 7 ,şlevi, her iki ipotek çeşidinde teminatı kapsamına girecek alacaklar ve teminat limitinin aşılıp aşılmayacağı hususları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 43. Hukuk Dairesinin kararında anlaşılır şekilde açılanmıştır.

Devamı

Önce rehne müracaat zorunluğu


Bu yazıda, önce rehne müracaat zorunluğu tanımı, bu kuralın kefile uygulanması için, ipoteğin kefaletten doğdan borcu kapsaması gerektiği ... konuları ele alınmıştır.

Devamı

Azlığın istemiyle genel kurul toplantısının ertelenmesi gerekçesine dayalı genel kurul kararının iptali


Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, azınlığın talebiyle ertelenmesi istenmesine rağmen alınan karalardan hangilerinin iptale mahkum olduğu Yargı Kararları ile gösterilmiştir.

Devamı

Genel kurul kararının, çağrı usulüne ilişki kurallar gereği iptali


Çağrısız genel kurul sayılma, Ticaret Sicil Gazetesinde ilan, yönetim kurulu kararı ile toplannılması halinde bu kararın batıl olmasının genel kurul kararlarına etkisi, çağrıdaki bu usulsüzlüklerin iptale neden olabilmesi için gerekli hususlar gibi çağrı şeklindeki hukuka aykırıkların genel kurul kararının iptaline etkisi Yargı Kararları özetlenerek gösterilmiştir.

Devamı

Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış Ve Ödünç Alma Ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 65)


Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri ile bu faaliyeti yapacak olan kurumlara ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Devamı

Kambiyo senedinde malen kaydı - Menfi tespit davası - İspat külfeti


Senette (bonoda) malen kaydı ne demek ? Senette malen kaydı var ise ispat yükü kimdedir? Senette nakden veya malen yazmamasının sonucu gibi malen kadına ilişkin hukuki meseleler ele emsal kararlar ile ele alınmıştır.

Devamı

Açılmamış sayılmasına kararı kesinleşmemiş ise derdestlik itirazına neden olabilir mi?


Dersdestlik nedir? Derdestliğin şartları nelerdir? Davanın açılmamış sayılması kararının kesinleşmesi gerekir mi ? Üçüncü kez takipsiz bırakılmasının sonucu nedir? Derdestliğin itiraz olmasının etkisi nedir? soruları emsal kararlarla açıklanmıştır.

Devamı

Belgedeki açık irade beyanı ile hayatın doğal akışının çelişkili olması


ÖZET : Somut olayda, her ne kadar ibraname niteliğinde olan fesihnamede, tarafların bu sözleşmeye dayanarak ileride hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacakları yazılmış ise de; sözleşme uyarınca hiçbir menfaat sağlamayan davacı arsa sahibinin, davalı yükleniciye geçen tapu kayıtlarını geri isteyememesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu durumda yükleniciye geçen tapu kayıtlarının eski hale getirilmesi gerekmektedir.

Devamı

Avukatlara Özel usulsüzlük cezası - Avukatın azli - Düzenlemesi gereken serbest meslek makbuzu - Avukatın ücrete hak kazanıp kazanamadığı - Avukatlık hizmetinin aylara bölünmesi - BİM KARARI


Avukat makbuz kesmezse ne olur sorusuna, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmediği durumlarda vergi ziyaının oluşmayacağı şeklinde cevap verebiliriz.

Devamı

Hagb'ye itiraz üzerine HAGB kararı, hem şekil hem de esastan incelenebilir


Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 22.01.2013 gün ve 2012/534 esas, 2013/15 sayılı kararında da belirtildiği üzere, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın bu karara karşı suçun sabit olmadığına belirterek yaptığı itiraz üzerine, itiraz mercii, incelemesini sadece şekli olarak değil, 5271 sayılı CMK.nun 267-271. maddeleri uyarınca hem maddi olay hem de hukuki yönden değerlendirmesi gerektiği gözetilmeden...

Devamı

Kooperatifler tacir midir? Ticaret mahkemesi görevinden, uygulanacak faiz cinsine kadar etki eden sorun


Öğretide de, Kooperatifler Kanununun 1. maddesinde 2004 yılında yapılan değişiklik ile kooperatifin tacir olup olmadığı hususundaki tartışmanın noktalandığı ve kooperatifin şirket niteliğinde bulunduğunun vurgulandığı, 6102 sayılı TTK’nın 124/1. maddesi ile de ticaret şirketi niteliğinde olduğunun bir kez daha teyit edildiği (Arkan, S.: Ticari İşletme Hukuku, 20.Bası, 2015, s.123), kooperatifin tacir sayılmayacağı yönündeki yorumun kanuna aykırı (contra legem) bir yorum faaliyeti olduğu, 07.11.1945 gün ve 1944/8 E., 1945/14 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu kararında da tespit edildiği üzere kooperatifin “… ticari işletme işletip işletmediğinden bağımsız olarak (hukuki) şekli (kalıbı) dolayısıyla tacir…” (Kırca, İ.: Kooperatiflerin Tacir Niteliği Hakkında, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Haziran 2017, s.5-25) olduğu ifade edilmektedir.

Devamı

Bölge Adliye Mahkemelerince verilen kararların temyizi üzerine Yargıtayca tesis edilen kararlar hakkında karar düzeltme yoluna başvurulamaz


ÖZET : Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20/07/2016 tarihinden sonra anılan mahkemelerce verilen kararların temyizi üzerine Yargıtayca tesis edilen kararlar hakkında Hukuk Muhakemeleri Kanununda karar düzeltme yoluna başvurulabileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Devamı

İcra mahkemesi kararlarından istinaf yolu açık olan kararlar - sadece vekalet ücretinin istinaf edilmesi


İİK’nın 363. maddesinin, 02.03.2005 tarihinde değiştirilmesinden sonraki değişik madde metninde de hangi kararlara karşı istinaf yoluna başvurulamayacağı açıklanmış olup, bunlar;

Devamı

Feragat Edilen Davanın Tekrar Açılması Mahkemenin Yapacağı İş - Feragatın geçerliliği


Feragat dilekçesi geri alınabilir mi? Feragattan dönülür mü? Feragat edilen dosya yeniden açılabilir mi? sorularına olumsuz cevap verilebilir. Feragttan dönülmesi, feragat dilekçesinin geri alınması ve feragat edilen davanın yeniden açılabilmesi kural olarak mümkün değildir. Ancak feragatın irade bozukluğu nedeniyle 8hata, hile, korkutma nedenleriyle) geçersiz olduğunu iddia ve ispat edilir ise bu sorulara olumlu cevap verebiliriz.

Devamı

805 Sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkındaki Kanun - Tahkim şartı - Müessese lehine düzenleme


805 Sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkındaki Kanun'un 1. maddesi Türkiye Cumhuriyet taabiyetindeki şirket ve müesseselerin ülke içindeki her türlü sözleşmeleri hesap ve defterlerini Türkçe olarak düzenlemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaksızın düzenlenen sözleşmeler ise aynı Kanun'un 4. maddesine göre geçersizdir. Somut olayda taraflar arasındaki tahkim şartını içeren acentalık sözleşmesi yabancı dilde düzenlenmiş olmakla yukarıda sözü edilen yasa gereğince geçersizdir. İlk derece mahkemesince davalının tahkim ilk itirazının reddedilmesi gerekir iken, yazılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Devamı

İcra müdürlüklerinin verdikleri kararlardan kendiliklerinden dönerek yeni bir karar vermeleri kural olarak mümkün değil ise de


Özet : İstek, icra müdürlüğü işlemini şikayete ilişkindir. Adli işlem niteliğindeki İcra Müdürlüğü işlem ve kararlarına karşı İcra ve İflas Kanunu'muz şikayet kurumunu düzenlenmiş ve müdürlük kararlarının değiştirilme ya da iptalini şikayet yoluyla başvuru halinde İcra Hakimliğinin kararıyla olanaklı kılmıştır. Durum bu olunca, icra müdürlüklerinin verdikleri kararlardan kendiliklerinden dönerek yeni bir karar vermeleri kural olarak mümkün olmayıp; mahkemenin buna ilişkin direnme gerekçesi yerinde değildir.

Devamı

Beli̇rsi̇z alacak davası açılması, kısmi̇ dava şartlarını taşıyorsa kısmi̇ dava olarak devam edi̇lmesi̇


Yargıtay daireleri, alacağın belirli olmasına rağmen belirsiz alacak davası açılmasının hukuki sonuçları konusunda halen görüş birliği içinde değillerdir. Bazı daireler alacağın belirlenebilir olduğu hallerde talep edilen tutarın beyan edilmesi ve eksik harcın yatırılması için davacıya süre verilmesi gerektiğini savunurken, diğer daireler hukuki menfaat yokluğu nedeniyle davanın doğrudan reddedilmesi gerektiği görüşündeler. Çeşitli dairelerin bu zıt içtihatlarına ilişkin örnekler aşağıda özetlenerek istifadenize sunulmuştur. Sorunun ivedilikle içtihadı birleştirmeyle çözülmesi elzem gözükmekte. Nihayetinde bu görüş ayrılığının sonucu bir tarafta astronomik vekalet ücretleri diğer tarafta ise zamanaşımı ve hakdüşürücü süre nedeniyle kaybedilecek haklar bulunmakta.

Devamı

Uzman görüşü ile bilirkişi raporunun esaslı nitelikte çelişkili olması


Dosyaya ibraz edilen uzman görüşünde bilirkişi raporu ile tespit edilen görüşlerin aksine tespit ve görüşler ileri sürülmüş olup, bilirkişi raporu ile uzman görüşü hesaplama ve paylaşım oranı yönünden ciddi şekilde çelişkiler içermektedir. Alınan bilirkişi asıl ve ek raporları ile uzman görüşü arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdii edilmesi yerine esaslı itiraza uğrayan rapora dayanılarak uzman görüşü kararda gerekçeli olarak değerlendirilip tartışılmadan karar verilmiş olması doğru olmamıştır.

Devamı

İmza inkarının TMK 2. maddesi anlamında iyiniyet kurallarına uygun bulunmaması


Bu yazımızda imza inkarının TMK 2. maddesi anlamında iyi niyet kurallarına uygun olup olmadığının tartışıldığı yargı kararları özetlenerek sunulmuştur.

Devamı

Yapay Zeka ve Hukuk Work Farkı


Dünyadaki emsallerine paralel olarak Hukuk Work yapay zekası, hukukçulara insanlar gibi hatta insanların bile ulaşamadığı çözümlere ya da sonuçlara ulaşmasını amaçlamaktadır. Tüm dünyada hukukçuların karşılaştıkları hukuki sorunlarda en önemli uğraşları, bu soruna ilişkin yargı pratiklerinin ne olduğudur. Bu uğraşta karşılaştıkları bir çok problem bulunmaktadır.

Devamı

Harvard, yasal AI’yi artırmak için çevrimiçi olarak 6 milyondan fazla mahkeme vakası açtı.


Beş yıllık çalışmanın ardından, ücretsiz çevrimiçi erişim için yaklaşık 6,5 milyon ABD mahkemesi vakası var . Haberler: Harvard Hukuk Fakültesi Kütüphanesi'ndeki Kütüphane İnovasyon Laboratuvarı , 1600'lü yılların son yaz aylarında bildirilen her eyalet ve federal ABD yasal vakasını dijital ortama taşımak için Caselaw Access Project'i tamamladı . Süreç, 40 milyondan fazla sayfanın taranmasını içeriyordu.

Devamı

Avukatlar için yapay zeka somut olarak neler yapabilir?


LegalTech olarak bilinen hukuk teknolojisi, avukatların işlerini daha verimli ve maliyet etkin bir şekilde yapmalarını sağlayan yazılım anlamına gelir. Gelişmekte olan bir sektör olmasına rağmen, LegalTech zaten ABD'de 16 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor ve büyüyor. Kuşkusuz bu pazardaki en büyük değişim yapay zeka teknolojilerinin hızlı yükselişi. Burada, AI'nın hukukun günlük pratiğini nasıl dönüştürdüğüne, meslek sahiplerinin ve avukatların ihtiyaç duyduğu becerileri değiştirdiğine bakıyoruz. 40'tan fazla şirket,çözümler sunuyor.

Devamı

İlk Robot Avukat Göreve Başlıyor


ABD’nin hukuk firmalarından biri, davalara hazırlık sürecinde IBM tarafından iflas davaları için geliştirilen Ross adındaki robotu kullanacak. Güncel yasaların öğretildiği Ross, binlerce sayfalık dava dosyasını hafızasında taşıyacak ve avukatlara, gerekli yaratıcı cevapları sağlayacak. NTV'nin haberine göre, ABD'de, hukuk davalarında kullanılmak üzere bir sanal robot geliştirildi. Ross adı verilen bu yapay zekayı ABD’nin Baker & Hostetler adlı hukuk firması, iflas davalarında 1 hafta içerisinde kullanmaya başlayacağını açıkladı.

Devamı

Yapay zeka hakim ve avukatların yerini mi alıyor?


Yapay zeka sisteminin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görülen yüzlerce davanın sonucunu doğru tahmin edebildiği bildirildi. Araştırmanın başındaki Londra Kolej Üniversitesi'nden Dr. Nikolaos Aletras, "Her ne kadar heyecan verici olsa da yakın zamanda yapay zekanın hakim ve avukatların yerini alacağını düşünmüyoruz. Çalışmamızın, davaların belirli bir karara bağlanmasında hızlı ve etkili modelleme yapılmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Devamı

'Robot avukat' göçmenlere hukuk danışmanlığı yapacak


İngiltere'de trafik cezalarıyla mücadele etmek için geliştirilen bir teknoloji, göçmenlere hukuki destek vermek amacıyla kullanılmaya başlandı. DoNotPay adı verilen bilgisayar programı, "dünyanın ilk robot avukatı" olarak biliniyor.

Devamı

Yapay Zeka Nedir Ve Uygulama Alanları Nelerdir?


Yapay Zeka makineler için kullanılan ve bizim “akıllı” olarak niteleyeceğimiz şekilde işleri gerçekleştirebildikleri, daha geniş bir konsepti tanımlamaktadır. Yapay zeka, teknolojik aletlerin karmaşık problemlere karşı tıpkı insanlar gibi tepki göstermesine ve çözüm üretmesine denilebilir. Günümüzde oldukça karmaşık olan yapay zekâ konusu en basit hali ile insan hareketlerinin algoritma şeklinde robotlara uygulanmasına denilir. Şuan daha yeni yeni gelişim göstermeye başlayan yapay zekanın ilerleyen yıllarda büyük bir gelişim göstermesi bekleniyor.

Devamı