Gizlilik ve Sözleşme

Üyelik Sözleşmesi

Kurumsal Üye: Aynı tüzel kişiliğe bağlı, aynı bordroda kayıtlı ve aynı adreste çalışan kişiler için açılan hesaplardan çoklu giriş yapılması suretiyle hizmet alan tüzel kişi üyeyi ifade eder.

Büro: Aynı avukatlık ortaklığına bağlı, aynı bordroda kayıtlı veya aynı adreste çalışan avukat ve destek elemanları için açılmış hesaplardan çoklu giriş yapılması suretiyle hizmet alan üyeyi ifade eder.

Bireysel Üye: Tekil giriş yapılması suretiyle hizmet alan üyeyi ifade eder.

Deneme Aşamasındaki Üye: Diğer üyelik seçeneklerinin başlangıcında 7 gün süreyle ücretsiz faydalanabilen kişileri ifade eder.

Lansmana Özel Deneme Üyeliği :  60 gün süreyle ücretsiz faydalanabilen kişileri ifade eder.

Çoklu Giriş: Yalnızca Hukuk Büroları ve Kurumsal Üyeler için geçerli olan ve ek kullanıcı ücreti karşılığında birden çok kullanıcı hesabı açılarak faydalanma imkânı sağlanmasıdır.

Tekil GirişTek bir kullanıcı hesabı üzerinden faydalanma imkânıdır.

Gizlilik Politikası: https://www.hukukwork.com/destek/?v=list&k=7&b=33 yer alan gizlilik koşullarını ifade eder.

İnternet Sitesi www.hukukwork.com web sitesini ifade eder.

Kullanım Koşulları: https://www.hukukwork.com/destek/?v=list&k=7&b=34’da yer alan kullanım koşullarını ifade eder.

Ön Bilgilendirme Formu: https://www.hukukwork.com/destek/?v=list&k=7&b=31'da yer alan kullanım koşullarını ifade eder.

Ürünler: Hukuk Work Yapay Zeka Karar ve Mevzuat Hizmeti

Hizmet Sağlayıcısı :

Unvanı: 
Adres : 
Ticaret Sicil Numarası : 
Mersis Numarası :
Vergi Dairesi/Numarası:
Veri Sorumlusu:
Telefon :
Faks : 
Eposta : 
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP):

Hizmet Başlangıcı
Hukuk Work hizmeti, kullanıcının, elektronik ortamda üyelik sözleşmesini onaylamasından ve üyelik ücretini ödemesinden sonra başlar. Hizmet internet üzerinden online verilmektedir. 

Hizmet paketleri, içeriği ve tüm vergiler dâhil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirası olarak satış fiyatı: 
....


Sözleşme’nin süresi 

1 yıldır. Üyelik, üyelik ücretinin ödenmesi ile başlar.  Her yıl üyelik döneminin sonunda mevcut üyelik paketi güncel şartlarla kendiliğinden yenilenir. Üyelik döneminin sonunda üyeliği sona erdirmek isteyen üye, üyelik döneminin sona ermesinden önce veya en geç yeni üyelik dönemin başlamasından ve bu bildirimin SMS veya elektronik posta ile üyeye bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde  Hukuk Work sitesi üzerinden üyeliğin yenilenmemesi bildiriminde bulunmak zorundadır.

Ücretsiz deneme süresi 

7 gündür.

Tüketici Hakem Heyeti

Tüketici olarak şikâyet ve itirazlar başvurularınızı, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine yapabilirsiniz.

Hizmet Esasları

Sözleşme konusu Hukuk Work Yapay Zekasını tercih ettiğiniz paket içeriğine göre eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun sağlamayı hizmeti doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde yerine getirmeyi kabul ederiz. Bu hizmet sebebiyle kullanıcının karşılaşabileceği hukuki sorumluluk ve zararlardan sorumlu değiliz.

Sorumsuzluk

Bir takım teknik aksaklıklar gibi mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmetin sunulmasının aksamasından sorumlu değiliz. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kişisel veri kapsamında kalan kullanıcıya ait ad-soyad, elektronik posta adresi, T.C. Kimlik numarası,  gibi  bilgiler, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, süresiz kaydedilebilir, kullanılabilir ve diğer şekilde ile işlenebilir.

Elektronik İletişim Gönderimi

Kullanıcıya, Hukuk Work ürün ve hizmetlerine ilişkin tanıtım,  iletişim amacıyla kısa mesaj, anlık bildirim, telefon, elektronik posta ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler gönderilmesi kabul edilmiştir. 

Cayma Hakkı

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesi gereği  cayma hakkının istisnaları kapsamında kaldığından kullanıcının -Ücretsiz Deneme süresi dışında- cayma hakkı bulunmamaktadır.

Delil Sözleşmesi

Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile SMS ve Hukuk Work sitei üzerinden yapılan mesajlaşmalar , log kayıtları, faks talimatları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesinin gereği yazılı delil niteliğinde olduğu taraflarca kabul edilir.  

Gizlilik Şartları 

Gizlilik Politikası’nı dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına haiziz.

Bu internet sitesine erişen ziyaretçiler aşağıda yer alan Gizlilik Politikası’nı ve Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları kabul eder.

Veri İşleme

Bu internet sitesi, ziyaretçilerin IP adresleri aracılığıyla ziyaret bilgilerini otomatik olarak toplayabilir. 
Söz konusu veriler, ziyaret sayısı ve konum bilgilerini, tıklamaları, favori kayıtları,ziyaretçinin işlem bilgileri,  üyenin destek bilgileri gibi  ziyaretçilerin internet sitesindeyken gerçekleştirdikleri eylemleri kaydetmek gibi yapay sinir ağını geliştirmek amacıyla saklanabilir, kullanılabilir, işlenebilir. 
Bu veriler başka bir amaçla kullanılmayacağını ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını beyan ederiz.

Verilerin Kullanım Amacı

  • Üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması;
  • Üyeye sağlanan hizmetlerden faydalandırılması;
  • Sistem hatalarının tespiti 
  • Bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması
  • Hizmetlerin üyenin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek üyeye önerilmesi ve tanıtılması, özel tekliflerin oluşturulması;
  • Teknik güvenliğinin sağlanması;
  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu kurumlarına bilgi verebilmek; 

Çerezler

Bu internet sitesi tarafından çerez kullanımına izin verilebilir ve kullanılabilir. İnternet sitesi tarafından ziyaretçilerin sonraki ziyaretlerinde hatırlanabilmesi için çerez kullanabilir.
Ziyaretçiler, internet sitesindeki çerezleri devre dışı bırakabilir ya da engelleyebilir. Bilgisayarlarında çerez kullanımını devre dışı bırakmış ziyaretçiler de internet sitesini kullanmaya devam edebilecektir.

İletişim

Bir ziyaretçinin internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak iletişime geçmesi hâlinde, ziyaretçi tarafından sağlanan bilgi ve veriler yalnızca talebinizi karşılamak için kullanılır. İletişim bilgileri, ziyaretçiyle iletişime geçmek dışında başka bir amaç için kullanılmaz ya da üçüncü kişilerle yaplaşılmaz.
Tüm ziyaretçiler, kendileri hakkında tutulan kişisel bilgileri görmek, değiştirmek, güncellemek, eklemelerde bulunmak, işlenmelerini engellemek ya da silmek için yukarıdaki iletişim bilgilerini kullanarak talepte bulunabilirler.


Kullanım Koşulları

Ziyaretçiler ve kullanıcılar aşağıda yer alan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Politikası'nda yer alan hususları kabul eder.

İnternet Sitesinin Amacı
Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler yalnızca, internet sitesi ziyaretçilerini bilgilendirme amacı taşımaktadır. Kullanım şekli, şartları ve içeriği her zaman, her şekilde tek taraflı şekilde değiştirebilir, kısıtlayabilir, internet sitesini tamamen ziyaretçi erişimine kapatabilir.

Fikri Mülkiyet

Bu internet sitesine, sistemde bulunan, kaynak kodu, veri kodu, yazılım, veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki “İşleme”, “Çoğaltma”, “Yayma”, “Temsil”, “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme”  manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran bize aittir; 

Yazılı açık onayımız olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamı veya bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; internet sitesinin kullanıldığı tarihte bilinen ve internet sitesinin kullanıldığı sürece geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve internet sitesi kullanıldığı sürece bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez. 
Üyeler, yalnızca ticari ve mesleki faaliyetleri kapsamında internet sitesinin veri tabanında yer alan eser niteliğini haiz olsun olmasın sair kaynaktan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 35. Maddesinde düzenlenen iktibas kuralları çerçevesinde yararlanabilirler. Bunların tamamının yahut bir kısmının internet sitesinden çekilerek başka bir internet sitesi oluşturulması, kitap haline getirilmesi, derlenmesi, üçüncü kişilere dağıtımı kesinlikle yasaktır.

Kaynak kodu, veri kodu ve yazılım da dâhil olmak üzere hiçbir veriyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, tersine mühendislik yapamaz, yeniden yayınlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, herhangi bir suretle üçüncü kişilere iletemez ya da dağıtamaz.
Aksi halde , üyenin internet sitesine erişimini derhal engelleme hakkını saklı tutar.

Yükümlülükler

Sitede bulunan tüm içeriği resmi ve özel kaynaklardan edinmekteyiz. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler, bir konuya ilişkin güncel hukuki gelişmeleri yansıtabilir veya yansıtmayabilir. İnternet sitesinde yer alan bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair garanti verilmez. Yüksek yargı kararlarını teyit etmek için  ilgili yüksek yargı internet sitelerinden faydalanabilir ve mevzuatın güncelliğini de mevzuat.gov.tr adresinden veya www.mevzuat.adalet.gov.tr/indir/mevzuat.asp linkinden indireceğiniz UYAP Mevzuat programından kontrol edebilirsiniz.

Üyenin internet sitesinden faydalanmasını sağlayan yazılımların hatasız olduğu taahhüt edilmemektedir. Üye, internet sitesini hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde, internet sitesinin amaçlarından başka amaçlar için veya yetkisiz olarak kullanamaz.

İnternet sitesine erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararı ve teknik aksaklıklar dâhil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, zaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da internet sitesine erişimi tüm ziyaretçiler için kısıtlayabileceğini kabul eder.
Üye satın aldığı paketteki kullanıcı sayısına uymayı taahhüt eder. Aksi kullanım halinde sözleşmesi feshetme hakkını saklı tutar.

 Fesih

Üyenin işbu Sözleşme’de belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda Üye’ye Hukuk Work sitesi üzerinden göndereceği bir ihtar ile ihlalin on beş (15) gün içerisinde düzeltilmesini talep edecek, söz konusu süre neticesinde ihlalin düzeltilmemesi halinde ise dilediği takdirde işbu Sözleşme’yi hiçbir tazminat sorumluluğuna tâbi olmaksızın feshetmek hakkını haiz olacaktır.

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği Madde 22 uyarınca,  Üye, Sözleşme’yi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin dilediği zaman feshedebilir.

Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren 14 gün içinde Üye tarafından ödenmiş olan Toplam Kullanım Ücreti’nin, Üye tarafından kullanılmayan süre için tahsil edilmiş kısmı Üye’ye iade edilir.

İşbu Sözleşme Taraflar arasında [Date Here] tarihinde akdedilmiştir.