Çağrısız genel kurulda hazurun cetvelindeki imzanın sahte olması


Çağrısız genel kurulda hazurun cetvelindeki imzanın sahte olmasın gerek genel kurul kararlarına etkisi gerekse genel kurul kararı ile seçilen yönetim kurulunun kararlarının geçerliliği ve cezai hususlara ilişkin karar özetleri bu yazımızda paylaşılmıştır.

Ceza davasında ispat

Yargıtay 11.Ceza Dairesi E:2012/23992 K:2014/6062

genel kurul toplantısına katılmışlar gibi hazurun cetveli düzenledikleri iddiasıyla açılan kamu davasında, katılanın, genel kurula katılmadığını, hazurun cetvelindeki imzanın kendisine ait olmadığını beyan etmesi karşısında, gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenebilmesi bakımından; kooperatiften temin edilemeyen genel kurul toplantı tutanağı ve hazurun listesinin aslının ticaret odası veya sanayi ve ticaret il müdürlüğünden getirtilmesi, hazurun cetvelinde kendi adı karşısında bulunan imzanın katılan ...'a ait olup olmadığı konusunda imza incelemesi yaptırılması, 26.04.2004 tarihli genel kurula katıldığı belirtilen diğer üyelerin beyanları ile sanığın savunmasının alınması ve sonucuna göre hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken savunması alınmadan eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yaptırımı : yokluk. Dava açma süresi :süresiz

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E:2015/15391, K:2016/5230

atfen atılan imzalar bulunsa bile ATK Başkanlığının 29.09.2014 ve 09.12.2014 tarihli raporlarına göre söz konusu imzaların bu kişilerin el ürünü olmadığı, dolayısıyla dava konusu genel kurul toplantısına 6 ortaktan 3 tanesinin katılmadığı bu sebeple çağrısız genel kurul toplantısı ve söz konusu toplantıya istinaden alınan genel kurul kararlarının hükümsüz olduğu, toplantıya çağrı yapılmamış olsa bile genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantısına katılmaya ilişkin hükümlere uyulması gerektiği, dava konusu olayda genel kurul çağrı usulü yapılabilmesi için pay sahiplerinin tamamının genel kurulda hazır olmaları gerektiği halde hazır olmadıkları, hükümsüzlük sebebinin iptal olmayıp yokluk veya butlan olduğu, dolayısıyla ileri sürülmesinin üç aylık hak düşürücü süreye bağlı olmadığı her zaman ileri sürülebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. ....hükmün ONANMASINA,

Toplantıda hazır olmayanları pay oranının öneminin olmaması

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E:2016/3685, K:2017/5912

Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; 03.12.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısının çağrısız olarak toplanan bir genel kurul olduğu, davacıların toplantıya katılmadıkları halde toplantıda varlarmış gibi gösterildikleri, genel kurul toplantısının yokluklarında yapıldığı, toplantıda hazır olmayan kişilerin toplantının gidişatını etkileyecek nitelikte paya sahip olup olmamasının da bir önemi olmadığı, çağrısız genel kurul toplantısı yapabilme koşullarının dava konusu uyuşmazlıkta gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Genel kurulda seçilen yönetim kurulunun kararlarının geçerliliği

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas No:2014/13214 Karar No:2014/19993

dava konusu olağanüstü genel kurul toplantısının TTK'nın 370. maddesi uyarınca çağrısız olarak yapıldığı, davalı şirketin ortağı olan davacının toplantıya katılmadığı, bu itibarla olağanüstü genel kurul toplantısı ile bu toplantıda alınan kararların ve işbu toplantıda alınan kararla seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından alınan yönetim kurulu kararının yok hükmünde olduğu anlaşılmakla sonucu itibariyle doğru olan

İlgili Gönderiler

Image Description

Çağrısız genel kurul sayılma, Ticaret S…Popüler Gönderiler

Image Description

Bu makale, yapay zekanın hukuk alanında…

Image Description

İngiltere'de trafik cezalarıyla mücadel…

Image Description

İİK’nın 363. maddesinin, 02.03.2005 tar…

Image Description

Bu yazımızda imza inkarının TMK 2. madd…

Image Description

Hukuk Work arama motoru ile, karar ara…