İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, takipten sonra yapılması gerekenler

İpotekli taşınmazın kiracısına bildirim

İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi Esas: 2014/1013 Karar: 2020/63

Tapu sicil müdürlüğüne bildirim

İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi Esas: 2015/509 Karar: 2020/469

  • İpotekli taşınmazın tapu kaydının incelenmesinden az önce de belirtildiği üzere -------- tarihinde ------ devredildiği, taşınmaz tapu kaydının şerhler hanesine İİK 150/c maddesi gereği ---------sayılı dosyadan ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçildiğinin ----tarihinde yani taşınmaz ----------- satın alınmadan önce şerh düşüldüğü, ------- bu şerhi görerek taşınmazı satın aldığı anlaşılmıştır. İİK 150/c maddesi İcra Müdürü ipoteğin paraya çevrilmesi hakkındaki takibin başladığını tapu idaresine haber vermeye mecburdur. Tapu memuru keyfiyeti taşınmazın siciline şerh verir. Taşınmazı bu şerh tarihinden sonra ihtisap edenlere icra veya ödeme emri tebliğ olunmaz hükmünü getirmiş olup davalı ------ vekilinin aksi yöndeki iddiaları bu yüzden mahkememizce yerinde görülmemiştir.

Satış hazırlıklarına başlanılması : Satış talebi

İcra memurunun, kıymet takdirinin kesinleşmesinin ardından satış işlemlerine başlanacağına dair kararının işleyen satış isteme süresini durdurmaz.
  • Takip tarihi itibarı ile uygulanması gereken İİK.nun 150/e maddesi gereğince, alacaklının taşınmaz rehnin satışını icra emri tebliğinden itibaren nihayet iki sene içinde istemesi gereklidir. Aksi halde takip düşecektir. Yine İİK'nun ipoteğe bağlı takiplerde satışa hazırlıkları düzenleyen 150/d maddesinde de; icra dairesinin, takip talebi üzerine satış hazırlıklarına başlayacağı ve bu amaçla tapudan kayıt örneklerini ve belediyeden imar durumunu getirtip, takibin kesinleşmesini beklemeden kıymet takdirini yaptıracağı öngörülmüştür.

Satış avansının yatırılması

kıymet takdiri - icra müdürü - icra emri - TAŞINMAZ - İİK
  • İİK'nun 59. maddesine göre alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını avans olarak peşinen öder. İncelenen icra dosyasında ise alacaklının, borçluya icra emri tebliğinden itibaren İİK'nun 150/e maddesinde öngörülen iki yıllık süre dolmadan ipotekli taşınmazın satışı için talepte bulunduğu ve satış için gereken avansı da yatırdığı görülmektedir.

Satış talebi için takibin kesinleşmesinin gerekmemesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi Esas: 2020/609 Karar: 2020/445
  • İİKnun 150/d maddesi, müşterek hükümlerden hemen önce ve ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin düzenlemeler içinde yer almış ise de, İİK nun 150/g maddesi ile birlikte değerlendirilmesi halinde, İİKnun 150/d maddesinin taşıt rehinlerinde de kıyas yolu ile uygulanması gerekir. Taşıt rehninden dolayı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılacak icra takibinde, takip talebi üzerine icra müdürlüğünce İİK 150/d maddesi uyarınca takibin kesinleşmesini beklemeden satış hazırlıkları işlemine başlanacağından

İcra dairesinin, taşınmazı idare ve işletilmesi

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2014/489 K:2014/3792
  • İcra dairesi, taşınmaz kendilerine rehnedilmiş olan alacaklılarla kiracılara hacizden haber verir. Daire, taşınmazın idare ve işletmesi ile eklentinin korunması için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirler meyanında icra dairesi, eğer taşınmazda kiracı varsa bu kiracıya, işleyecek kiraları icra dairesine ödemesini emreder. Zarar görme ihtimali bulunan eklenti, rehin alacaklısının talebi üzerine, işletmenin faaliyetine engel olmayacak şekilde muhafaza altına alınır. İdare ve muhafaza masrafları satış bedelinden öncelikle ödeneceği” hususu düzenlenmiştir


İlgili Gönderiler

Image Description

Miktar olarak yüksek olsa da bu takip y…Popüler Gönderiler

Image Description

Bu makale, yapay zekanın hukuk alanında…

Image Description

İngiltere'de trafik cezalarıyla mücadel…

Image Description

İİK’nın 363. maddesinin, 02.03.2005 tar…

Image Description

Bu yazımızda imza inkarının TMK 2. madd…

Image Description

Hukuk Work arama motoru ile, karar ara…